අලුතින් එක්කල ලිපි

General

Cookery and Foods

Education

Computer

Health

Latest Posts

How to use jasmine flower and leaves (saman pichcha) for different Requirements

සමන්පිච්ච වලින් කරන්න පුළුවන් දේ ? ඉතා සුවදවත් මෙන්ම ඖෂධිය අතින් වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සි...
Read More

How to heal Minor Wounds using Garlic,coconut oil,turmeric,aloe vera

හදිසි අවස්ථාවලදි සිදුවන තුවාල වලට කරන්න පුළුවන් සරල ප්‍රතිකර්ම අප නිවසේදි හෝ රැකියාවක් කරන ස්...
Read More

Solution for Brown Spots of your face ( Expert Reviewed How to Get Rid of Brown Spots)

මුහුණෙහි ඇතිවන දුඹුරු ලප සහ පැල්ලම් වලට කරන්න පුළුවන් සරල ප්‍රතිකර්ම මුහුණෙහි ඇතිවන දුඹුරු පැහ...
Read More

how to use aloe vera (komarika) for different Requirements

කෝමාරිකා වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් මෙන්න ඇමරිකාව,අප්‍රිකාව,ඉන්දියාව,පකිස්තානය,සහ ශ්‍රි ලංකාව වැ...
Read More

What should you do flood submerged vehicles

වාහන ගංවතුර හෝ වෙනත් අයුරකින් ජලයෙන් යටවු විට කළ යුතු දේ  පසුගිය දා ලංකාවේ ඇති වු ගංවතුර නාය ...
Read More