අලුතින් එක්කල ලිපි

Cookery and Foods

General

Education

Computer

Health

Latest Posts

What should you do flood submerged vehicles

වාහන ගංවතුර හෝ වෙනත් අයුරකින් ජලයෙන් යටවු විට කළ යුතු දේ  පසුගිය දා ලංකාවේ ඇති වු ගංවතුර නාය ...
Read More

Ways to reduce cholesterol in oil - Cooking tips

ආහාර තෙල් වලින් බැදගන්නා විට තෙල් උරාගන්නා ප්‍රමාණය 30%කින් අඩුකරගන්න ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකුට සුලභ...
Read More

Thunder risk for your mobile phone

අකුණු හේතුවෙන් පසුගිය දිනවල ජීවිත කිහිපයක් අහිමි වූ අතර ඇතැම් පිරිස් ජංගම දුරකථන භාවිත කරමින් සිට...
Read More

Add Coca cola to pork meat (cola and pork experiment)

උෟරු මස් කැබැල්ලක් ගෙන එයට කෝකා කොලා දමා සිදුවන දේ බලන්න ඔබත් ඌරු මස් කන්න ප්‍රිය කරන්නෙක් ද? ඌ...
Read More

How to identify real (power bank) and fake - Xiaomi power bank

Power Bank එකක් මිලදි ගන්න පෙර එය ඔරිජිනල් එකක් දැයි තහවුරු කරගන්න ස්මාර්ට් දුරකථන භාවිතා කරන...
Read More

Michael Grab's 'Gravity Glue' photos making video

ලෝක ප්‍රසිද්ධ ගල් සමබරව තබාගත් ඡායාරූප ගත්ත හැටි ගල් කැට සමබරව තබා ලබාගත් අපුරු ඡායාරූප පෙළක් ඔ...
Read More